blog details image

Pozostałe zmiany wprowadzone ustawą

O szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Poniżej przedstawiamy Państwu artykuł dotyczący pozostałych zmian wskazanych w Ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374, dalej: specustawa) w związku z obecnie trwającą pandemią (koronawirusa - SARS-CoV2, COVID-19) – stan prawny na dzień 16.03.2020 r.

W razie wątpliwości zachęcamy do skorzystania z naszych usług poprzez kontakt telefoniczny: +48 691 737 626 bądź mailowy: kancelaria@robertpozarski.pl

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

W przypadku zamówień publicznych (art. 6 specustawy), do zamówień, których przedmiotem są towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego.

ŚRODKI MEDYCZNE

Jeśli chodzi o środki medyczne to w art. 8 specustawy przewidziano dodatkowe uprawnienie Ministra Zdrowia, który na podstawie informacji przekazywanych przez Głównego Inspektora farmaceutycznego ustali w drodze obwieszczenia maksymalne ceny określonych produktów leczniczych, wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, które mogą być wykorzystane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

USTAWA PRAWO BUDOWLANE, USTAWA O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM ORAZ USTAWA O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI

Na podstawie art. 12 specustawy do projektowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, w tym zmiany sposobu użytkowania, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nie stosuje się przepisów ustawy prawo budowlane, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a w przypadku konieczności poszerzenia bazy do udzielania świadczeń zdrowotnych, także przepisów wydanych na podstawie ustawy o działalności leczniczej.

USŁUGI HOTELARSKIE

Jeśli chodzi o usługi hotelarskie (art. 35 specustawy) to uznaje się, że w obiektach, w których są świadczone usługi hotelarskie bez uprzedniego zgłoszenia do właściwej ewidencji, o której mowa w art. 38 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 238 z późn. zm.), nie są spełnione wymagania sanitarne, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 2 tejże ustawy, zatem w okresie epidemii SARS-CoV2 co do zasady nie można świadczyć usług hotelarskich w takich niepodlegających ewidencji obiektach.

FARMACEUCI

Farmaceuci otrzymali uprawnienie do wystawiania, w przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta związanego z COVID-19, recept farmaceutycznych.

W przypadku, gdy zaistnieje zagrożenie braku dostępności do leku, w przypadku stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo w razie niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, Minister Zdrowia będzie uprawniony do rozszerzenia w drodze rozporządzenia obowiązku raportowania w ZSMOPL (Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi) w zakresie samych podmiotów raportujących jak i leków. Będzie mógł on także ograniczyć ilość leku, jaką będzie mógł wykupić jednorazowo jeden pacjent, a także w drodze obwieszczenia wskazać leki, które hurtownie farmaceutyczne będą mogły zbywać wyłącznie do aptek, punktów aptecznych oraz zakładów leczniczych podmiotów leczniczych pod rygorem kary od 10.000 do 5.000.000 zł. Otrzymał on także możliwość obwieszczenia maksymalnych cen produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

Autor: radca prawny Krzysztof Dzieliński

Pod redakcją: aplikant radcowski Tomasz Kaliszuk

Kancelaria Robert Pożarski stosuje pliki cookie. Korzystając z serwisu, zgadzasz się na ich przyjmowanie w Twoim urządzeniu końcowym. Zamknij to okno